תנאי שימוש באתר “סאבלט ישראל”

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד

1. קבלת תנאי השימוש

השימוש באתר זה subletisrael.co.il (להלן: “האתר“), על ידך, משתמש הקצה (להלן: “משתמש הקצה“), באמצעות הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר ו/או פרסום נכס באתר או הזמנת שהייה בנכס שמפורסם באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו ע”י סאבלט ישראל רויאל (להלן: “סאבלט ישראל“). במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן (להלן :”תנאי השימוש“) ולמדיניות הפרטיות הזמינה לעיונך בקישור: https://subletisrael.co.il/privacy-policy/ (“מדיניות הפרטיות“) שהיא חלק בלתי נפרד מתקנון השימוש עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ולמדיניות הפרטיות ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד סאבלט ישראל, האתר, בעלי האתר, מנהליו ונושאי משרה בסאבלט ישראל, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות סאבלט ישראל על פי תנאי השימוש שלהלן. סאבלט ישראל שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים, אולם כל שינוי בתנאי השימוש יחול אך ורק על נכס שהוזמן לאחר השינוי כאמור. בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, מערכת ההודעות, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

2. כללי

1. האתר מופעל על ידי סאבלט ישראל רויאל. הפלטפורמה נועדה להפגיש בין מחפשי נכס פוטנציאליים לבין המפרסמים הרשומים על גבי הפלטפורמה, תוך אספקת ממשק מקוון עבור מחפשי הנכס להגשת בקשות מקוונות להשכרת נכסים לתקופות קצרות. יובהר כי הפלטפורמה אינה מספקת שירותי תיווך.
2. סאבלט ישראל מספקת פלטפורמה פרסומית למשכירי נכסים בין אם שהינם בעלי הנכס ובין אם שהינם שוכרים הרשאים להשכיר את הנכס בשכירות משנה (להלן: “המפרסם“) המעוניינים להשכיר את הנכס לתקופות קצרות או ארוכות (להלן: “הנכס” ו”המודעה” בהתאמה) לקהל הרחב שמעוניין בשכירות נכסים לתקופות קצרות, בין אם כשוכרים ובין אם כשוכרי משנה (להלן: “מחפש הנכס“). סאבלט ישראל מעמידה לרשות המפרסם את האתר כבמה להצגת הנכסים בלבד, סאבלט ישראל אינה משכירה או בעלת הנכסים ואין לראות בסאבלט ישראל כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם, במישרין או בעקיפין. סאבלט ישראל אינה צד לעסקה שבין המפרסם ובין מחפש הנכס.

3. הרשמה וכשרות לאתר

1. סאבלט ישראל שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר גישה לאתר לכל משתמש קצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
2. ההרשמה באתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה.
3.על משתמש הקצה חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמא המתקבלת מהאתר. משתמש הקצה אחראי באופן מלא לכל פעולה הנעשית מתוך החשבון שלו. סאבלט ישראל לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של משתמש בשמירה על הסיסמא שלו.
4. בעת הזמנת שהייה בנכס על ידי מחפש הנכס, סאבלט ישראל שומרת לעצמה את הזכות להעביר התראות והודעות אימייל ו-SMS למחפש הנכס ולמפרסם.
5. משתמש הקצה מצהיר בזאת כי הינו בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה (הזמנת נכס או פרסום נכס) בהתאם לדין. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שמשתמש הקצה הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, וכאשר משתמש הקצה עושה שימוש באתר, הוא מצהיר בפני סאבלט ישראל שקיבל רשות כאמור – לאחר שהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו קראו בעיון רב את תנאי השימוש. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על משתמש הקצה, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, ומשתמש הקצה פוטר בזאת את סאבלט ישראל מכל אחריות בקשר לכך.
6. ככל שההרשמה באתר היא בשם תאגיד, על התאגיד האחריות המלאה כי מי שיצר את החשבון בשם התאגיד הינו בעל הסמכות כדין לעשות כן. סאבלט ישראל אינה בודקת מראש את זהות המפרסם ולא תהיה לסאבלט ישראל כל אחריות בגין כל טענה או תביעה או דרישה של צד שלישי כנגד אותו המפרסם או אחריות כלשהי לנזקים הנטענים ע”י המפרסם.
7. על מנת לפרסם נכס באתר, על המפרסם לבצע הרשמה ראשונית בפלטפורמה וליצור פרופיל משתמש. לאחר יצירת המשתמש, המפרסם יכול ליצור מודעת פרסום נכס אותו או חלקים ממנו אשר הוא מעוניין להשכיר בשכירות לתקופות קצרות על ידי מילוי הטופס הייעודי הנמצא באתר. לאחר מילוי הטופס על ידי המפרסם, סאבלט ישראל תהא רשאית (אך לא חייבת) להעלות את המודעה לפלטפורמה בהתבסס על תוכן הפרסום.
8. ייתכן ומחפש הנכס יישלח הודעה למפרסם דרך מערכת ההודעות של סאבלט ישראל. במקרה כזה, האתר יישלח התראה למפרסם על קבלת הודעה מהשוכר הפוטנציאלי באימייל והמפרסם יכול להשיב או לא באמצעות מערכת ההודעות באתר.
9. המפרסם ו/או מחפש הנכס מתחייבים שלא להעביר דרך מערכת ההודעות פרט התקשרות כלשהו, כגון מספר טלפון, כתובת וכל דבר שיימנע הזמנה ישירות מהאתר, במישרין או בעקיפין.
10. לאחר שמחפש הנכס יזמין שהייה מהמפרסם דרך האתר, סאבלט ישראל תשלח למפרסם ולמחפש הנכס התראה אודות ההזמנה החדשה.
11. מפרסם מתחייב לשמור על פרטי הקונים שיתקשרו עימו במסגרת ההזמנה ולא לעשות בהם שימוש לרעה ולא להעבירם לצד שלישי.

4. עלות השימוש באתר ותנאי תשלום

1. הזכות של משתמש הקצה לבצע הזמנה באתר הינה ללא תשלום נוסף מלבד העלות הכוללת של ההזמנה.

2. כחלק מתנאי השימוש באתר ולטובת הפרסום, קבלת הזמנות באתר כרוכה בתשלום עמלות מכירה ע”י המפרסם לסאבלט ישראל בסך של 15% ממחיר הכולל של ההזמנה. תשלום עמלת המכירה לאתר ע”י המפרסם מתבצע מראש ומיד לאחר קבלת התשלום ממחפש הנכס, סאבלט ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תעריפי העמלות כאמור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3. המחירים המוצגים בכל הנכסים וההזמנות כוללים מע”מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
4. הזמנה שבוצע וההזמנה אושרה באופן אוטומטי לאחר התשלום או הזמנה שאושרה באופן ידני על ידי המפרסם מהווה הזמנה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המפרסם.
5. מחפש נכס אשר ביצע הזמנה ושילם עבורה 15% מקדמה יהיה חייב להשלים את ההזמנה ולבצע את התשלום הנותר ישירות למפרסם.
6. חיוב משתמשי הקצה ו/או מחפש הנכס יכול להיעשות במספר דרכים כגון שימוש בכרטיס אשראי או באמצעות שימוש בחשבון PayPal (שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט). יובהר, כי פתיחת חשבון PayPal כפופה לכלל התנאים המפורטים ב-PayPal, כפי שמפורט באתר www.PayPal.com. סאבלט ישראל אינה מהווה צד להסכם של משתמש הקצה ישירות עם PayPal. סאבלט ישראל לא תיקח כל אחריות על השימוש של משתמש הקצה ב-PayPal
7. כל תשלומי המיסים החלים על משתמש הקצה, הן על המפרסם והן על מחפש הנכס, יחולו עליהם ועליהם בלבד, ומובהר כי סאבלט ישראל לא תשא בכל תשלום מיסים בגין עסקאות המתבצעות באתר.

5. תוכן האתר

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

6. מדיניות ביטול עסקה

1. בעת ביטול עסקה על ידי השוכר דמי ההזמנה שנמצאים במסגרת ביטול העסקה הינם אך ורק 15% דמי המקדמה ששולמו בעת ההזמנה לסאבלט ישראל, כל תשלום ששולם ישירות מול המפרסם אינו באחריות סאבלט ישראל, לקבלת החזר על סכום שמעבר לתשלום המקדמה יש ליצור קשר עם המפרסם, משתמש הקצה פוטר בזאת את סאבלט ישראל מכל אחריות בקשר לתשלום זה.
2. בביטול עסקה על ידי השוכר עד חודש ימים לפני הכניסה לנכס, השוכר יהיה רשאי לקבל את מלוא דמי המקדמה ששילם בניכוי עמלת סליקה.
בביטול עסקה שבין יומיים לשבועיים לפני מועד הכניסה לנכס, ייגבו דמי ביטול בשיעור של 25% מדמי המקדמה בניכוי עמלת סליקה.
בביטול בן פחות מ 48 שעות לפני הכניסה לנכס ייגבו דמי ביטול בסך של 50% מדמי המקדמה ששולמה בניכוי עמלת סליקה.

מדיניות ביטולים לאחר הכניסה לנכס
ככלל, לא ניתן לבטל את המקדמה של העסקה המזכה לאחר שהשוכר נכנס לנכס אלא במקרים חריגים, כגון אי התאמה של הנכס או פגם משמעותי בנכס. במקרים כאלה, השוכר יצור קשר עם שירות הלקוחות של סאבלט ישראל לבחינת המקרה ואפשרות הביטול. למרות מתן אפשרות בחינת המקרה, האתר אינו מתחייב לבצע החזר של המקדמה. במידה וסאבלט ישראל מצאה לנכון לבטל את העסקה, הזיכוי התבצע בניכוי עמלת סליקה.

7. מדיניות ניהול מודעות

1. האתר שומר לעצמו את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינה ראויה או אינה עומדת בסטנדרטים של האתר או שאסורה לפרסום על פי חוקי מדינת ישראל. כמו כן, להאתר שמורה הזכות לבצע שינוי/עריכה/הסרה של מודעת באתר, במידה ותמצא כי מודעה זאת מפורסמת או מוצגת שלא כדין, בניגוד לאמור בתנאי השימוש, מפרה זכויות של צד שלישי כלשהו או לפי טענת צד שלישי כלשהו המודעה מפרה את זכויותיו, ו/או דין אחר. כל משתמש רשאי לפרסם מודעה אחת בלבד באותו עניין.
2. במידת הצורך, סאבלט ישראל שומרת לעצה את הזכות לפנות אליך, במהלך הפרסום ובמהלך חיי הפרסום ולבקש מסמכי אימות בנוגע לפרטים המופיעים בפרסום. החברה מתעדכת במערכותיה את קבלת המסמכים אך מתחייבת שלא לעשות כל שימוש פרט להליך הוכחת אמינות הפרסום, ולא להבירם לצד שלישי כלשהו.
3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש קצה ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על המשתמש.

8. קניין רוחני

1. האתר הינו רכושה הבלעדי של סאבלט ישראל וסאבלט ישראל הינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של סאבלט ישראל בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מסאבלט ישראל אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים או קנסות פליליים או אזרחיים.

2. משתמש הקצה לא יפרסם באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות ללא קבלת הרשאה מפורשת מבעלי הזכויות. סאבלט ישראל לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע להפרת זכויות קניין רוחני שהתבצעו ע”י המפרסם או משתמש הקצה באמצעות פרסום אובייקטים באתר. סאבלט ישראל שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל מידע באתר המפר כל זכויות קניין רוחני שהובא לידיעתה כדבר הפרה. במידה ועולה חשד להפרת סעיף זה, ניתן לדווח כאן.

3. משתמש הקצה מעניק בזאת לסאבלט ישראל רישיון בלתי הדיר, שאינו בלעדי, אינו מוגבל בזמן ובמקום וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את התכנים אותם הוא מפרסם באתר (בחלקו או בשלמותו) וכן לשלב חומר זה ביצירות נגזרות או אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה. משתמש הקצה מאשר לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את התכנים אותם הוא מפרסם באתר לשימושו האישי של אותו משתמש קצה.

9. פעילות אסורה
הפעילות והשימוש באתר כפי שמפורט להלן אסורה בהחלט:

1. פרסום נכס באתר לא יהיה כוזב, מטעה או לא מדויק.
2. מחפש הנכס לא יפנה למפרסם המודעה למטרות שאינן בעניין שכירת הנכס שפורסם.
3. אסורה כל פעילות הקשורה להונאה, פרסום של נכסים של צד ג או כל פעילות לא חוקית אחרת.
4. אסורה כל פעילות המפרה זכויות של צד שלישי כגון סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים או כל זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא.
5. אסורה כל פעילות המפרה פרטיותו של כל אדם, והכל כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות של אתר זה.
6. אסורה כל פעילות המהווה לשון הרע של כל אדם, השמצה או הטרדה של כל אדם לרבות אך לא רק, פעילות הפוגעת או העלולה לפגוע, באופן ישיר או עקיף, במוניטין האתר או המשמיצה את האתר וכדומה.
7. אסור כל פרסום העשוי להכיל תכנים פורנוגרפיים או פוגעניים.
8. אסור כל פרסום שיכול לשמש אדם אחר לפריצה או פגיעה או פעילות לא חוקית במערכות מחשוב או מאגרי נתונים או גניבת מידע אישי של משתמש קצה.
9. אסור אזכור סאבלט ישראל או הפניית קישור מאתר סאבלט ישראל לאתר אינטרנט חיצוני העלול לגרום נזק לאתר או לחייבו חובה שבדין.
10. סאבלט ישראל רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה.
11. סאבלט ישראל שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר.
12. לא יכניס המפרסם למודעה לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה. פרסום של מספר טלפון יעשה אך ורק בתוך שדות יצירת הקשר ולא בטקסט חופשי.

10. שונות

1. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
2. המפרסם מצהיר ומתחייב כי הוא בעל מלוא הזכויות והסמכות, הבלתי מסויגות ובלתי מותנות, להשכיר את הנכס באופן חוקי ולפרסמו באתר.
3. המפרסם מתחייב לשאת באופן בלעדי באחריות לשלם כל תשלום מס או כל תשלום או חובה אחרים הקשורים להתחייבויותיו בנוגע להתקשרות להשכרת הנכס למחפש הנכס.
4. המפרסם מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין במגעיו ובהתקשרותו עם האורחים, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, הוראות החוק בדבר ביטול עסקה ופרטיות. המפרסם גם ידאג שהנכס יהיה בטוח לשימוש מכל הבחינות. המפרסם מתחייב כי יהא מבוטח בכיסוי הביטוחי המתאים וההולים בקשר לביקור ושהות אורחים בנכס, לרבות כיסוי בגין נזק לצד ג’ אם ייגרם בקשר עם הנכס. מפרסם הנכס מצהיר כיסאבלט ישראל אינה אחראית, במישרין או בעקיפין לכל נזק הנגרם ע”י השוהה בנכס, וכל נזק שייגרם לצד ג’ על ידו.
5. כל זכות או סעד של סאבלט ישראל בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של סאבלט ישראל הקיימים לה על פי דין.
6. תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.
7. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי סאבלט ישראל לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, ולא יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של סאבלט ישראל לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תישמע כל טענה בדבר ויתור או השעייה של זכויותיה.
8. הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי השימוש, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה או בקשה העשויים להיות מוגשים בקשר לתנאי שימוש אלה נתונה לבית המשפט המוסמך בחדרה.
9. חוסר התקפות של אחד או יותר מהסעיפים בתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
10. הודעות יימסרו לסאבלט ישראל באמצעות דוא”ל כפי שמפורט באתר או לכתובת הרשומה מעלה בתנאי השימוש. הודעה תחשב כנמסרה לאחר 24 שעות ממועד שליחת דוא”ל כאמור, למעט כאשר משתמש הקצה קיבל התראה כי כתובת הדוא”ל אינה תקינה. 

סאבלט ישראל תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי למשתמשים, מחפשי נכס ומפרסמים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר.

התחברות

הרשמה

איפוס סיסמא

נא הקלידו שם משתמש או אימייל, אתם תקבלו לינק לאיפוס הסיסמא דרך האימייל.